Väärtusta Tulevikku

Organisatsioon: JCI Estonia MTÜ, Ettevõtlike Noorte Koda
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 25.02.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Millised võiksid olla need eeldused, tänu millele noored inimesed saavad kujuneda ettevõtlikeks ja ettevõtjateks? Üheks väga tähtsaks eelduseks on eesmärgipärane mõtlemine, sest eesmärk kui kujutlus tulevikust, mille nimel inimene tegutseb, on eeldus nii õppimisel kui ka töötamisel. Tuleviku üle eesmärgipärase mõtlemise ja ettevõtlikkuse arendamise juurutamiseks noorte õpiprotsessi loomuliku osana algatasid JCI Tartu, ja JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Koja liikmed 2011. aastal gümnaasiumiõpilastele suunatud projekti „Väärtusta tulevikku! Loo tulevik oma tahte järgi“. Projekti eesmärk: Tuleviku üle süsteemsemalt mõtlemise juurutamine noorte õpiprotsessi loomuliku osana ja aktiivsete, loovate, algatus-, otsustus ja vastutusvõimeliste noorte arendamine. Projekt toetab nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis ettevõtlikkus toetava eesmärgipärase mõtlemise kujunemist noortes. Projekti tulemusena gümnaasiuminoored: - tunnevad huvi ühiskondlike protsesside, Eestis ja maailmas toimuva vastu (uurivad ise ja räägivad kaasa). - oskavad näha võimaluste paljusust. - julgevad teha (uusi) valikuid (mitte ei sammu käidud radu, sest nii on turvalisem) ning analüüsida nendega kaasnevaid võimalusi ja ohte. - oskavad näha isiklike valikute seoseid laiemate sotsiaalmajanduslike protsessidega.

Projekti eesmärkide saavutamise sisuliseks vahendiks on projekti meeskonna (JCI Tartu ja Toomemäe liikmed ja kaasatud partnerid) poolt planeeritud ja läbi viidud „Väärtusta Tulevikku! Loo tulevik oma tahte järgi“ seminar-töötoad. Seminaris lõid tegusad JCI noored gümnasistidele keskkonna loomingulisuseks ja unistamiseks, kooli lõpetamisel ees ootavate valikute ühiseks läbimõtlemiseks ning eesmärkide püstitamise ja saavutamise kunsti õppimiseks. Kevadel 2011 viidi seminarid läbi ca 300-le õpilasele 7s Tartu linna ja maakonna koolis. Pilootfaasi seminaridelt saadud positiivse tagasiside ja energia baasil kaasati koostöösse liikmeid ka laiemast võrgustikust (JCI Haapsalu, JCI Rapla ja JCI tallinna liikmete hulgast) ja viidi projekti laiendatud faasis perioodil septembermärts 2011 läbi seminarid 20s Põlva-, Valga-, Järva, Rapla- ja Tartumaa koolis, seminaridest sai osa rohkem kui 800 õpilast.

Projektiga „Väärtusta tulevikku!“ on seatud pikaajaline strateegiline eesmärk - tuleviku üle eesmärgipärase mõtlemise ja ettevõtlikkuse suurendamine gümnaasiuminoorte seas. Pikema perspektiivina selle gümnaasiumiõppe lahutamatuks osaks liitmine.

Projekti edasine tegevuskava baseerub järgmistele piloot ja laiendatud faasis paika pandud vajadustele:
- Laiaulatusliku mõju saavutamiseks on oluline, et „Väärtusta tulevikku!“ tegevused jõuaksid kõigi koolide abiturientideni üle eesti.
- Kuna abituriendid vahetuvad, peavad seminarid toimuma igal aastal.
- Et mõju kinnistuks ja võimaldaks lisandväärtuse loomist, on oluline seminari järgsete jätkutegevuste juurutamine. Millega oleme ka algust tegemas järgmise 2012 aasta alguses.

„Väärtusta tulevikku!“ strateegiline perspektiiv näeb ette seminaride juurutamise gümnaasiumi õppekava integreeritud osana. Selleni viiv protsess on pikaajaline ja nõuab järjepidevat tegevust, et võimaldada mõjude hindamist, loodava ühiskondliku väärtusa laiaulatusliku mõistmise levikud, samuti programmi täiendamist ja kohandamist vastavalt tuvastatud mõjudele, väärtustele ja ühiskondlikele vajadustele. Samuti on oluline, põhjalikku ettevalmistust ja aega nõudev vastavate administratiivsete ja poliitiliste protsesside käivitamine ning elluviimine.

Nende protsesside käivitamiseks näeme ette 5-aastase strateegilise tegevuskava perioodi mil:
- Seminarid toimuvad sügisestel veeranditel abiturientidele ca 200s koolis üle Eesti.
- Kevadeti toimuvad piirkondlikud jätkutegevused, mil järgnevatest tegevustest huvitatud noorte soovidele põhinevalt viiakse läbi täiendavad seminarid-töögrupid (ca 50 igal kevadisel perioodil). Jätkukoolituste võimalikud teemad: Millest sõltub areng?; Ettevõtlus
vabadus või võimalus; Juhtimine ja modelleerimine kui eesmärgi saavutamise vahend; Eesti kui võimalus.
- Igal aastal viiakse mõjude hindamiseks läbi küsitlused osalenud õpilaste ja vastavate koolide õpetajate hulgas.

Koostööpartneritele pakume mitkemekesiseid võimalusi kirjeldatud strateegilise eesmärgi elluviimise juures. Täpsemate koostöövõimaluste selgitamiseks võta meiega ühendust!


Koostöövõimalused: rahaline panus, auhind või preemia, vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd laste, noorte, õpetajate ja koolidega, ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Maario Laas
Telefon: +372 53 459 464
E-mail: maario@wisestarter.ee
Veebilink: www.facebook.com/minutulevik